Thursday, August 26, 2010

Does Tai Chi really extend your life?(Above: Drawing of Tai Chi Master, Zhang San Feng, whom is believed by some to have achieved immortality.)

Does Tai Chi really extend your life?
Let the facts below to show you the truth.

Tai Chi Master / Age

Chen Style Tai Chi Masters
Chen Chang Xin / 82
Chen Gen Yun / 79
Chen Yan Xi / 81
Chen Fa Ke / 70
Chen Zhao Kui / 53
Hong Jun Sheng / 89
Gu Liu Xin / 82
Lei Mu Ni / 85

Yang Style Tai Chi Masters
Yang Lu Chan / 73
Yang Chen Fu / 53
Yang Zhen Ji / 86
Yang Zhen Ming / 74
Fu Zhong Wen / 86
Li Ya Xuan / 82
Tong Ying Jie / 64
Cheng Man Ching / 73

Wu Style Tai Chi Masters

Wu Chien-ch'uan / 72
Wu Ying Hua / 90
Ma Yue Lian / 97
Hu Tu Nan / 105
Wu Gong Yi / 72

Sun style Masters
Sun Lu Tang / 73
Su Jian Yun / 89


Copyright Huan's Tai Chi 2010

No comments:

Post a Comment